• Anonyme

    marcii !!

  • HIP HOP NA BINO YA LINGALA CHOCK Eye Kin music Records na ba petit nioso ya allemagne,france belgique to holland oyo nioso ayebi ko rapeu na lingala bo tia nga na signe pona grand buzness tosala eloko moko ya monene ekokueya na kin na ba telenioso